Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medart.elblag.pl

 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART 

Adres: ul. Morszyńska  54  82-300 Elbląg

NIP :578-103-59-34

Regon 170944752

E-mail:medart@elblag.com.pl oraz sklep@medart.elblag.pl

Telefon kontaktowy: 55 2337779 

Nazwa Banku oraz numer konta: Bank PKO BP 57 1020 1752 0000 0202 0004 8405

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu patrz paragraf P.2.3 w postanowieniach ogólnych.

 

 1.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.medart.elblag.pl, oraz pod w/w adresem Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego Nr.02/2002

 

 1. Sklep internetowy Sklepu Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego poświadczone przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie w dn.18.02.2002 r. WM-DEL / Ł.CH./9231/02/2002 na podst. art. 50 pkt 3 w związku z art. 54 ust. 1 pkt. 2 i art. 65 ustawy z dn.10.10. 1991r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i inspekcji farmaceutycznej (Dz.U Nr 105 z poz.452 z późn. zm.)– serwis internetowy dostępny pod www.medart.elblag.pl za pośrednictwem którego można składać Zamówienia;

 

 1. Towar – produkty wyroby medyczne oraz  ortopedyczny i rehabilitacyjny sprzęt prezentowany na stronach sklepu internetowego. 

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART Jerzy Tarnacki, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

 1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. oraz Dz. U. z dn. 30 V 2014 r. poz. 827 o prawach konsumenta, obowiązująca od 25 XII 2014 r.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.medart.elblag.pl.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy 144 z dn. 18 VII 2002 r o   świadczeniu  usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.medart.elblag.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART inż. Jerzego Tarnackiego, Pana Damiana Tarnackiego z uzyskanym dyplomem  licencjata z Fizykoterapii na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu i Panią mgr inż. Informatyki Angelinę Jaroszkin

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

a.) MS Internet Explorer w wersjach od 7 x do 9 x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub

b.) Chrome w wersjach od 16 x do 21 x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub

c.) Firefox w wersjach od 3 x do 14 x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub

d.) Opera w wersjach od 11 x do 12 x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub

e.) Safari 5 x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy,

f.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego  z dostępem do Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem iż nie bierzemy odpowiedzialności za w 100 % IDEALNE OPISY LUB PARAMETRY.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja lub zakup bez rejestracji na jego stronie.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji lub zakupu towaru jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i akceptacji przetwarzania danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  MEDART za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MEDART.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub nie moze dokonac zakupu bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MEDART.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MEDART

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.medart.elblag.pl, dokonać wyboru przedmiotu oraz jego parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych  przez Klienta wyrobów medycznych jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Kupuję – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. które będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), lub innej płatności w przypadku zamówienia wyrobu medycznego refundowanego

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

W przypadku jakichkolwiek trudności w trakcie składania Zamówienia proszę skontaktować się z e- Sprzedawcą pod nr tel. Kom 693 980 626 lub tel/fax 55 233 77 79.

 

4.5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, Polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych , podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku – Kupuję.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym MEDART umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną – Potwierdzone przez klienta, zawierającą  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, Potwierdzone.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART oświadcza, że wszystkie sprzedawane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad.

 

4.11  Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. 

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową. Koszty dostawy opisują Koszty wysyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży wyrobów medycznych lub sprzętu ortopedycznego  następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zakup  specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki dotyczące przesyłki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w formie:

 

a.)przedpłaty przelewem na numer konta bankowego Bank PKO BP 57 1020 1752 0000 0202 0004 8405

b.) płatność przy odbiorze za zaliczeniem pocztowym.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy,

 

7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART drogą pisemną, faksem lub  e-mail: sklep@medart.elblag.pl, tel. 55 2337779 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

7.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, data stempla pocztowego.

 

7.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.5 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

7.6 Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

7.7 Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

7.8 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8 p.a Jeżeli jednak towar (nie opakowanie) wróci uszkodzony, sprzedawca sklep będzie żadać od kupującego proporcjonalnego pokrycia strat.

 

7.9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE DO 14 DNI OBEJMUJE JEDYNIE KONSUMENTÓW/KLIENTÓW DETALICZNYCH. NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW TOWARU ANI NIE DOKONUJEMY JEGO WYMIANY W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ DOKONANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW/KLIENTÓW HURTOWYCH.

 

VIII. Reklamacje

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 

8.1 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

8.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administrację Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu www.medart.elblag.pl. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MEDART 82-300 Elbląg ul.Morszyńska 54, mailowo pod adres sklep@medart.elblag.pl lub medart@elblag.com.pl lub telefonicznie – tel. stacjonarny 55 233 77 79

 

8.3 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Pracownicy zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do rychłego poinformowania  Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Reklamacje związane z zamówieniami

8.4 MEDART jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży wyrobu medycznego zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. z 27 lipca 2002 r

 

8.5 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@medart.elblag.pl. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART Jerzy Tarnacki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.6 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEDART  nie jest producentem wyrobów medycznych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Sklep internetowy MEDART podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MEDART o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: jak w rozdziale VIII punkt 8.2  mailowo pod adres sklep@medart.elblag.pl .

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji  

 

10.1 Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw:

 • z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 • z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 

10.2 Każdy klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

 1. Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że:

11.1  Administratorem i Inspektorem Ochrony danych  danych osobowych Klienta jest Jerzy Tarnacki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwąPrzedsiabiorstwo handlowo Usługowe Medart Jerzy Tarnacki z siedzibą w Elblągu, ul. Morszyńska 54, nr tel. 55 233 77 79, adres e-mail: medart@elblag.com.pl

11.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) wyżej wymienionego Rozporządzenia w celach związanych z realizacją zamówienia..

11.3 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnych lub uzasadnionych obowiązków Administratora danych osobowych, jako podmiotu realizującego zamówienie Klienta.

11.4 Klient ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz kleint ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11.5 Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. obecnie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. do organu będącego jego następcą).

11.6 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe co jest  warunkiem do  zawarcia umowy, brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MEDART , a jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  MEDART, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MEDART t.j. w Elblągu.

 

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Koszyk zakupowy