Polityka prywatności Medart

Niniejsza polityka   opisuje, jak nasza firma  gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników swoich stron internetowych i aplikacji.

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Zachęcamy do odwiedzania strony celem poznania aktualnej wersji.

Ochrona prywatności

  1. Firma gwarantuje użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  2. Firma w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.
  3. Firma umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
  4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,

b. w postaci zagregowanej niepozwalającej na bezpośrednią identyfikację, charakteryzującej populację użytkowników portalu lub serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

  1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako Administratora, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na naszej stronie

  1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego?

To tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacjeodwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez naszą firmę, atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.

  1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni.  

Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii

  1. Czy udostępniamy Twoje dane?

Firma przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. Udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi nasza firma zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Firma dba, aby w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

  1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:

1. zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów portalu internetowego, serwisów i aplikacji;

2. wyrażona zgoda:  na stosowanie technologii plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki  cookies (wskazanej poniżej)

3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy.Dane internetowe i informacje zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych i dopasowywania przez nas wyświetlanej reklamy internetowej. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty świadczonych usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.

1) przysługuje Ci:

a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,

b. prawo do wniesienia:              

1. sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;

2. sprzeciwu

3. uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nasza firma nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

1. jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

2. jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;

3. jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

4. jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez serwisnaszej firmy. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.  

8. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

9. Nasza firma  w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

10. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, nasza firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Koszyk zakupowy